Temperaturen på den civila beredskapen mäts i samband med Aurora 20

Totalförsvaret ska övas för första gången på över trettio år. Samverkan står i fokus när TFÖ 2020:s tredje del integreras med Aurora 20.

– I det civila försvaret har det funnits en förväntan på att man ska kunna få stöd från det militära i kriser och konflikter, men när vi kommer in i totalförsvar ska det civila stödja det militära, samtidigt som man ska upprätthålla samhällsviktig verksamhet och skydda civilbefolkningen. Då är frågan vilket stöd försvaret kan vänta sig från samhällets aktörer.

Det säger Carita Söderlund, planeringsansvarig i Försvarsmakten för övningsaktivitet 3 i Totalförsvarsövning 2020.

Under TFÖ 2020 är scenariot att Sverige utsätts för ett fullskaligt väpnat angrepp. Övningen involverar myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och företag. 

Det är beslutskedjor på alla nivåer som ska testas, liksom hur samhällsaktörer samverkar med varandra för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera. Det som främst ska övas är samordning av sjukvårdsresurser, förmåga till prioritering av drivmedelsförsörjning och att säkerställa el- och energiförsörjning.

Övningsaktivitet 3 är den del av TFÖ där man övar praktiskt tillämpande på fältet, integrerat i Aurora 20. Aktiviteter kommer delvis att genomföras i norra Sverige och på Gotland.

– Där övas moment som gränsövervakning i höjd beredskap, räddningstjänst under höjd beredskap och skydd av civilbefolkning.

image003
Carita Söderlund

Men det är i södra Småland, Blekinge och framför allt Skåne som tyngdpunkten blir.

– I syd handlar det framför allt om högintensiva strider och bland annat en stor räddnings- och röjningsinsats. Man ska kunna hantera skadade, både civila och militära, och hantera krigets konsekvenser.

Hur går planeringen?

– Mycket kvarstår, men vi har kommit ganska långt. Det har varit en process att komma in i den militära världen för civila aktörer, och vice versa. Vi pratar ibland olika språk, har olika kulturer i vårt arbete – men menar många gånger ungefär samma sak. Mycket har fallit på plats redan under planeringsfasen, säger Carita Söderlund.

Det är ett fyrtiotal aktörer som på något sätt deltar i den tredje övningsaktiviteten.

Rent konkret handlar det om såväl större moment där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, övar tillsammans med bland annat Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, som att sjukhus i regionen ska hantera skadade.

Under hösten har ett delmoment med regionalt fokus påbörjats, och till våren väntar ytterligare regionala övningar. TFÖ 2020 avslutas med nationell samverkan kring prioritering av resurser, för att knyta ihop säcken efter det tredje delmomentet.

Något råd inför övnings­aktivitet 3?

– Att samverka så mycket man kommer åt. Vi märker i planeringen hur mycket vi lär bara av att berätta vad vi gör, vilka uppdrag vi har, mandat och ansvar. Det är en fantastisk möjlighet att bredda sina vyer under övningen.

FAKTA

TFÖ 20
… består av fyra delmoment. Det tredje sammanfaller med Aurora 20. Det fjärde och sista kommer att handla om nationell samverkan kring prioritering av resurser.
… leds och samordnas gemensamt av Försvarsmakten och MSB.
… är rikstäckande, med samverkan på nationell, regional och lokal nivå.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
”Bristen på flygstridsledare har fått påverkan för flygsäkerheten. Även flygverksamheten får följder, där bland annat divisionernas krigsduglighet och provflygningar med Jas 39 E påverkas.”
Faksimil från Officerstidningen nummer 2, 2019

FAKTA

Bristen på flygstridsledare

Då: En omfattande brist på flygstridsledare som innebar att bara 75 procent av Försvarsmaktens behov kunde levereras. Trots att behovet låg på sex till åtta nyutbildade flygstridsledare, utbildades bara en till tre personer om året. Det fanns stora utmaningar i att kunna utföra de dagliga uppgifterna med bibehållen flygsäkerhet, och verksamheten var därför kraftigt anpassad. 

Nu: Drygt fyra år senare råder det fortfarande en brist på flygstridsledare, men det har ljusnat betydligt. I dag utbildas fler flygstridsledare än tidigare och det finns numera möjlighet att utbilda åtta till tio personer per år.

I mars 2019 rapporterade Officerstidningen om det alarmerande läget på 161:a strilbataljonen och Håkan Leijonqvist, chef för bataljonen, uttalade sig om situationen:

– Läget är allvarligt eftersom vi förra året bara kunde leverera 75 procent av Försvarsmaktens behov och prognosen för i år ser ungefär likadan ut. Det här påverkar stridsdugligheten hos våra divisioner och kan leda till att vi exempelvis inte kan bistå Saab i deras materielutveckling med exempelvis Jas 39 E eller att piloter inte kan utbildas i den utsträckning som skulle behövas, sa han. 

Enligt en analys som HKV Prod flyg presenterade 2018 gick det då inte längre att utföra den dagliga verksamheten utan att flygsäkerheten påverkades negativt eftersom bristen på flygstridsledare var för stor. 

Den långsiktiga prognosen för flygstridsledarorganisationen visade en stadigt sjunkande trend, medelåldern bland flygstridsledarna var hög samtidigt som nyrekryteringen var låg. Att utföra de dagliga uppgifterna med bibehållen flygsäkerhet var inte längre möjligt och därför fick verksamheten anpassas därefter. 

» Flygsäkerhetsläget har förbättrats tack vare nytillskottet av personal men balansen mellan uppgifter och resurser är fortfarande något ansträngd. «

I dag är läget annorlunda, berättar överstelöjtnant Håkan Leijonqvist, som numera är ställföreträdande flottiljchef på Upplands flygflottilj.

– Vi är i flygsäkert läge. Flygsäkerhetsläget har tydligt förbättrats sedan sist tack vare nytillskottet av personal, men balansen mellan uppgifter och resurser är fortfarande något ansträngd.

Ansvaret för flygsäkerheten har i dag lyfts till bataljonchefsnivå, något som Håkan Leijonqvist efterfrågade redan 2019. Än är flygvapnet inte i mål, och det kommer att finnas ett personalunderskott under flera år framåt. Men det ser betydligt ljusare ut, till stor del tack vare att värnpliktiga kan påbörja sin flygstridsledarutbildning inom ramen för grundutbildningen, samt att man som soldat kan jobba som flygstridsledare.

– Dessa reformer har gjort personalförsörjningslinjerna tydligare och robustare. Tidigare var det svårt att ansöka till kursen och Försvarsmakten hade ett mycket begränsat urval. Nu kan man söka året runt och man kan placeras som flygstridsledarbiträde redan under värnplikten. 

Dessutom har lönebilden för flygstridsledare gjorts om, vilket gjort att anställda inom Försvarsmakten blivit intresserade av att söka sig till strilbataljonen.

– Vi har lyckats vända utvecklingen, och har i dag möjlighet att utbilda åtta-tio flygstridsledare om året. Vi har fortfarande svårt att helt fylla utbildningen, men vi är på god väg, säger Håkan Leijonqvist. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Försvarets materielverk ska fördubbla sin omsättning under kommande år och hundratals tjänster ska tillsättas, däribland 160 militära befattningar. Men konkurrensen om officerskompetensen är hård och en dialog förs med Försvarsmakten om hur bemanningen ska lösas.
I dag är 60 YAM-befattningar på FMV vakanta. Samtidigt kan behovet av militär kompetens komma att öka ytterligare de närmaste åren.

Den pågående upprustningen ökar trycket på flera företag, organisationer och myndigheter, däribland Försvarets materielverk, FMV. Med regeringens inriktning ska myndigheten fördubbla sin omsättning under de kommande åren och antalet medarbetare ska öka med 680 årsarbetskrafter, vilket bedöms motsvara cirka 900 personer.

– Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. Vi kommer nog inte att nå riktigt ända fram, men väldigt nära. Sedan ska vi växa med ytterligare ungefär 600 personer de kommande fyra åren, säger Ylva Navér, HR- och kommunikationsdirektör på FMV.

Av de planerade rekryteringarna behövs cirka 160 personer med militär kompetens på FMV, så kallade YAM-befattningar. YAM står för yrkesofficer vid annan myndighet och innebär att officerare lånas ut av Försvarsmakten till en civil myndighet under viss tid. Men tillgången på militär kompetens är begränsad och ännu har man inte lyckats bemanna upp alla YAM-rader.

» Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. «

– Vi har haft ett behov av 160 YAM-befattningar sedan jag började på FMV för ett drygt år sedan, men vi har inte lyckats bemanna fler än 100 av dem. Det är också möjligt att vi kommer att identifiera ytterligare behov av YAM-befattningar under kommande år, säger Ylva Navér. 

Det händer att officerare på eget initiativ ansöker till lediga tjänster på FMV, utanför YAM-systemet. Hur många personer det rör sig om finns inga siffror på, men diskussioner har inletts med Försvarsmakten om hur det ska hanteras.

– Vi ska inte välja bort någon därför att de kommer från Försvarsmakten utan bara ta hänsyn till vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten, och ibland är det en officer, säger Ylva Navér.

En växande personalstyrka kräver också utökade arbetsytor. FMV har förhyrt lokaler runt om i Stockholm utanför Tre vapen och våren 2024 ska en ny paviljong med 130 arbetsplatser vara inflyttningsklar på Värtavägen. Men FMV rekryterar inte bara till Stockholm utan också till verksamhetsorter ute i landet. Bland annat sker en omfattande tillväxt inom Test och evaluering, som i år ska utökas med dryg 100 befattningar. Test och evaluering har verksamhet i Vidsel, Härnösand, Linköping, Karlsborg/Skövde, Älvdalen, Enköping och Karlskrona.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
I november 2021 meddelade Försvarsmakten att det nya skyddsglasögonsystemet snart skulle komma. Detta efter att Försvarets materielverk upphandlat nya skyddsglasögon. Men de har sedan dess legat hos Försvarsmaktens centrallager.

– Det stämmer att vi har fått leverans av skyddsglasögon, men vi kunde inte bekräfta att de klarade laser. Det vore en allvarlig kvalitetsbrist ur ett säkerhetsperspektiv, därför har vi hållit kvar dem på centrallagret i väntan på att reda ut den här frågan, säger Försvarsmaktens logistikchef brigadgeneral Claes Isoz.

Nu är frågan utredd, testerna har visat att glasögonen klarar laser och leveranser kommer att ske till förbanden i närtid.

Det nya kroppsskyddet 23 D, som är specialanpassat för kvinnor, skulle ha levererats till förbanden innan midsommar i år.  

– Nu blev det inte så. Det beror på att vi även där haft utmaningar med den tekniska dokumentationen. Kroppsskydden är väldigt dyra och vi behövde tillse att verksamheten skulle kunna ta hand om dem på ett bra sätt när det gäller förvaring, underhåll och användning. Brukarutbildningen är planerad till vecka 40, sedan ska de direkt ut, säger Isoz. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post