Ny fond ska stärka Europas försvarsindustri

Europeiska försvarsfonden, EDF, ska stärka Europas samlade försvarsförmåga och minska beroendet av andra stater.

Foto: SAAB

Enligt rapporten Defence Industrial Outlook från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, är Europas försvarsindustrier tekniskt avancerade och sofistikerade. Samtidigt är de industrierna spridda över flera länder och har relativt små inhemska marknader. EU har genom åren gjort upprepade försök att öka samordningen av medlemsländernas försvarsproduktion. Det senaste initiativet inom EU är den europeiska försvarsfonden, EDF. Fonden ska verka genom att ekonomiskt stödja forskning och utveckling på området. Det svenska EDF-kontoret är placerad inom Försvarets materielverk, FMV, och öppnade den 1 januari 2020. 

– Forskningsprojekt kan finansieras till 100 procent av EDF medan utvecklingsprojekt finansieras från 20 till 100 procent. Vi på FMV bedömer de ansökningar som kommer in mot Försvarsmaktens förmågeplan och tar fram rekommendationer till Försvarsmakten för vad vi anser bör få statlig medfinansiering, säger Sofi Nilsson, en av EDF-kontorets fyra medarbetare.

» Fonden innebär ökade resurser och utvecklingssamarbeten, vilket har en stor potential att gynna svensk försvarsindustri. «

Genom EDF ska försvarsresurserna inom EU både samordnas och effektiviseras. Den industri med bäst förutsättningar att utveckla en viss förmåga, delkomponent eller teknologi ska få ekonomiskt stöd att göra det.

– Fonden innebär ökade resurser och utvecklingssamarbeten, vilket har en stor potential att gynna svensk försvarsindustri. Samtidigt innebär en konsolidering av marknaden att någon behöver stryka på foten och där riskerar mindre länder att befinna sig i en ofördelaktig position. Samtidigt skulle EDF kunna skapa marknadstillträde där en liten del av en mycket större europeisk marknad kan ge mer än att vara ensam leverantör till Sverige, säger Per Olsson, forskare på FOI.

EDF finansieras genom ländernas årliga medlemsavgifter till EU. Budgeten ligger åtta miljarder euro, varav 2,7 miljarder är avsedda för forskning och 5,3 miljarder till utvecklingsprojekt.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Försvarsmakten ordinerar acetylcystein vid akuta bullertrauman, men enligt en utredning saknas påvisbar effekt. Från den 1 december ska brustabletten därför inte längre ges i samband med bullerskador.

Försvarsmakten har sedan 2011 använt acetylcystein vid akuta bullerskador.

Sedan 2011 har Försvarsmakten rutinmässigt delat ut acetylcystein 200 milligram vid akuta bullerskador. Det trots att preparatet inte varit godkänt av Läkemedelsverket för sådan behandling. Nu visar en utredning i Försvarsmakten att det saknas vetenskapligt stöd för positiva effekter av acetylcystein vid bullerskador och den 1 december upphörde därför rutinen att gälla. Beslutet är fattat av Försvarsmaktens chefsläkare Markus Karumo. 

– För drygt tio år sedan kom rapporter som tydde på att acetylcystein kunde ha positiv effekt på bullerskador. Jag tror att Försvarsmakten ville ligga i framkant när de införde den rutinen. Men en genomgång av forskningsstudierna visar att det inte finns tillräckligt med vetenskapligt stöd för att fortsätta ordinationen, säger han. 

» Man kan få en kraftig allergisk reaktion som i värsta fall kan orsaka hjärtstopp. «

Utredningen påtalar också att det finns en liten risk för negativa effekter av acetylcystein.

– Man kan få en kraftig allergisk reaktion som i värsta fall kan orsaka hjärtstopp. Men det är ytterst ovanligt och vi känner inte till något fall av allvarlig reaktion av acetylcystein i Försvarsmakten, säger Markus Karumo.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Stödfunktionen för ovälkommet beteende på HR-centrum har saknat full bemanning. Enligt uppgift har vissa förband som sökt stöd från utredningsgruppen inte fått något svar.

Skyddsombud i Försvarsmakten har upplevt att det i perioder har varit svårt att nå stödfunktionen för ovälkommet beteende på HR-centrum.

Utredningsstöd ovälkommet beteende, UOB, är en funktion på Försvarsmaktens HR-centrum med utredare som har i uppdrag att ge vägledning, utredningsstöd och uppföljning. Funktionen ska alltid vara bemannad och marknadsförs på Försvarsmaktens intranät Emilia. Men under sommaren har det varit hög personalomsättning inom utredningsgruppen och enligt uppgifter till Officerstidningen har det sedan dess varit svårt att komma i kontakt med gruppen.

Kapten Stefan Nilsson är skyddsombud på stabsenheten på Militärhögskolan Halmstad och sökte utredningsgruppen upprepade gånger för några veckor sedan.

– Vi hade ett angeläget problem och sökte funktionen både via mejl och telefon, men fick inget svar. Till slut sökte vi kontakt med ett annat förband som hade en utredare som kunde ge oss stöd, säger han.

Enligt källor till Officerstidningen har nyanställda inte fått tillräckligt bra överlämningar från tidigare anställda och inte heller fått nödvändigt stöd eller utrustning för att kunna hålla samma servicegrad som den tidigare upparbetade personalen hade tillgång till. Skyddsombud inom myndigheten beskriver situationen som ohållbar och att det utifrån framstått som att UOB verkar ha varit helt obemannad i perioder.

» Vi jobbar för att bli fullt bemannade och rekryterar nu för att bemanna upp. «

Den bilden tillbakavisas av Åsa Sager, chef för arbetsgivarenheten, Försvarsmaktens HR-Centrum. Sager säger först att UOB svarat på samtliga ärenden som inkommit. En dag senare medger hon dock att UOB haft problem under hösten och att en del ärenden har tagit tid, i vissa fall upp till några veckor, samt att det är ett högt tryck på funktionen.

– Det stämmer att några har slutat och några har börjat, så ärenden kan ha fallit mellan stolarna, men det har aldrig saknats bemanning. Nyanställda har fått utbildning och introduktion, säger hon.

På frågan om personalomsättningen inom UOB svarar Åsa Sager att den inte varit högre än någon annanstans inom enheten samt att det generellt är stor rörlighet på HR-funktionen på myndigheten och att den största utmaningen är att hitta rätt kompetens.

– Det är alltid personal som slutar, det är inget konstigt. Om någon kompetens saknas någonstans så får någon annan på enheten gå in och stötta upp. Det har inte varit mer speciellt än så, säger hon och fortsätter:

– Vi behöver alltid bli snabbare och bättre på att ge stöd. Vi jobbar för att bli fullt bemannade och rekryterar nu för att bemanna upp.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Vid årsskiftet genomför Försvarshögskolan sin nya arbetsordning med disputerade chefer på beslutande befattningar. Men den tyngsta militära institutionen får dispens från kravet på forskarbehörig chef och fortsätter att ledas av en odisputerad officer i ytterligare två år.

Vid årsskiftet träder en ny arbetsordning i kraft på FHS, som innebär att fler chefsbefattningar ska bemannas av disputerad personal.

Hösten 2021 riktade Universitetskansler­ämbetet, UKÄ, kritik mot Försvarshögskolan för bristande vetenskaplig kompetens hos vissa av högskolans chefer. 

Det handlade om en handfull institutionschefer för militära utbildningar som saknade forskarutbildning. Försvarshögskolan lovade bättring och vid årsskiftet träder en ny arbetsordning i kraft med disputerade militärer eller akademiker på de aktuella befattningarna. 

– På en institution har vi redan fått en disputerad officer. På en annan kommer vi att byta plats på ställföreträdande prefekt, en nyrekryterad professor från Skottland, och biträdande prefekt som i dag är en överstelöjtnant. Det var deras eget förslag att göra så och det kommer att fungera utmärkt. De jobbar väldigt bra tillsammans, säger Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan. 

RobertEgnell-1RE kopiera
Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan.

Men på den tyngsta militära institutionen, Krigsvetenskap och militärhistoria, kommer förändringen på chefsposten att ske först om två år. Enligt Egnell beror det på att den institutionen måste ledas av någon från professionen och att man inte lyckats rekrytera en disputerad officer till tjänsten.

– Men prefekten leder institutionen tillsammans med en professor så vi bryter inte mot högskolelagen, säger Robert Egnell.

Beskedet att odisputerade officerare inte längre ska få inneha högsta ansvaret för militära utbildningar på Försvarshögskolan, har mött stark kritik bland delar av FHS personal.

– Att ha doktorerade officerare som chefer kan vara bra men de är inte många, särskilt inte på de högre nivåerna, säger Anders Oltorp, militär lärare vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria.

» Det är som att slåss mot en stenvägg och vi känner oss ganska överkörda. «

Anders Oltorp menar att UKÄ i sin bedömning missat att ta hänsyn till Försvarshögskolans speciella utbildningar där profession och akademi förenas.

– UKÄ negligerar helt att FHS är en hybridlösning. Det är som att slåss mot en stenvägg och vi känner oss ganska överkörda, säger Anders Oltorp.

Robert Egnell har förståelse för kritiken, men säger att han tror på den nya organisationen.

– Kulturellt och symboliskt var det här väldigt problematiskt och nu har vi jobbat stenhårt för att bygga upp självförtroendet igen. Officersutbildningarna måste fortsätta att ledas och utvecklas av professionen och jag är övertygad om att det här kommer att bli bra, säger Robert Egnell.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post