Sök
Stäng denna sökruta.

Skyddsombud på fler nivåer ska stärka arbetsmiljöarbetet i Försvarsmakten

Den 1 november ersattes Försvarsmaktens huvudskyddsombud av fyra centralt placerade skyddsombud. Helena Bergli på Ledningsstaben tar över rollen som skyddsorganisationens centrala samordnare.

Linda Sundgren
Försvarsmakten

Försvarsmakten har fått en ny skyddsorganisation. Den är en anpassning till omorganiseringen 2019 med utlokaliserade försvarsgrensstaber med långtgående befogenheter. I den nya organisationen finns fyra centralt placerade skyddsombud; ett vid respektive försvarsgren och ett på försvarsledningsnivå. Samtliga centrala skyddsombud har också en ersättare för att minska sårbarheten i organisationen. Försvarsmaktens huvudskyddsombud sedan sex år, Stefan Nilsson, avgick den 31 oktober då hans förordnande gick ut. Han har deltagit i utformandet av den nya skyddsorganisationen och menar att omgörningen kommer att leda till att skyddsombudens inflytande över arbetsmiljön ökar.

Kanske måste man inte lyfta inköp av nya lovikavantar till en general

– I stället för att som tidigare möta en general i form av personaldirektören som agerade budbärare med varierande framgång, träffar vi i dag sju olika generaler inom rätt område. På så vis kommer vi närmare den som fattar besluten och därmed ökar våra chanser att påverka, säger Stefan Nilsson.

Han tror också att den nya skyddsorganisationen kommer innebära att arbetsmiljöarbetet effektiviseras och att fler ärenden kan lösas längre ut på linan.

– Kanske måste man inte lyfta inköp av nya lovikavantar till en general, den typen av frågor borde kunna lösas lokalt. Så kan generalerna arbeta med mer övergripande strategiska frågor som bara de har resurser att omhänderta, säger han.

Skyddsombud på försvarsledningsnivå är Helena Bergli, senior controller på Högkvarterets ledningsstab där hon arbetar med årsredovisningar och bokslut. Till henne ska frågor som inte går att lösa inom försvarsgrenarna föras upp. Hon ska även arbeta med organisationsövergripande arbetsmiljöfrågor i Försvarsmakten. Försvarsgrenarnas centrala skyddsombud företräder och lyfter arbetsmiljöfrågor inom respektive försvarsgren och stödjer de lokala skyddsombuden i deras arbete.

I egenskap av centralt skyddsombud kommer Helena Bergli att delta i fyra samverkansgrupper på högkvarteret: chefen Ledningsstaben, chefen Produktionsledningen, chefen Insatsledningen och chefen Ledningsstabens personalstab. Därutöver ska hon stödja skyddsombuden på försvarsgrensstaberna i deras arbete. För att utbyta erfarenheter inom skyddsarbetet ingår hon även i en samverkansgrupp för skyddsombud vid statliga myndigheter. Ett första möte väntar inom kort.

– Jag ska träffa huvudskyddsombud i andra större organisationer, som Polisen och Arbetsförmedlingen, och ta reda på hur de arbetar med arbetsmiljöfrågor hos sig. Jag tror att vi kan utbyta många goda tips och råd om hur skyddsarbetet inom staten kan bedrivas och förbättras, säger Helena Bergli.

Den nya skyddsorganisationen är en överenskommelse mellan de fyra fackliga organisationerna i Försvarsmakten: Seko, Saco, Försvarsförbundet och Officersförbundet. Arbetet har letts av Officersförbundets ombudsman Martin Sachs.  

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post
Ur arkivet