Växande intresse för Marinstridsdagarna

Ord som ”gemensamt” och ”tillsammans” präglade Marinstridsdagarna 2020. Mycket handlade om uppbyggnaden av totalförsvaret och internationella relationer som flera talare menade att marinen och Försvarsmakten omöjligen klarar sig utan.

Marinstridsdagarna har blivit en mycket uppskattad och årligt återkommande sammankomst inom marinen sedan starten 2010.

Intresset för Marinstridsdagarna, som hålls i Karlskrona i januari varje år, fortsätter att växa. I år var omkring 1 700 personer på plats i örlogsstaden och ytterligare cirka 300 individer fick en dragning på Berga senare samma vecka. Årets tema var ”Om kriget kommer – marinen i totalförsvaret”, och den inledande dagen kom till stor del att handla om betydelsen av samarbeten med det civila samhället och försvarsmakter i andra länder.

– Vårt nätverk är otroligt viktigt, sa den avgående marinchefen Jens Nykvist när han höll sitt anförande om vägen framåt. Vi måste bygga det här tillsammans med andra

» Vi lägger ett tusenbitars­pussel men många bitar saknas. «

Hur långt samarbetet med det civila har kommit i praktiken ska prövas under Aurora 20, vilket flera talare lyfte fram. Inte minst övningsledaren för Aurora 20, Stefan Andersson, som gav en lägesrapport om förberedelser och målsättningar för övningen

– Aurora 20 kommer att sammanfalla med den totalförsvarsövning som inleddes i november förra året och som pågår under hela det här året. Aurora 20 är inte en militär övning med civila inslag eller en civil övning med militära inslag, det är en totalförsvarsövning. Inom ramen för övningen kommer vi bland annat att pröva hur drivmedelsförsörjning, elförsörjning och sjukvård fungerar under höjd beredskap.

20191002_axeobe03_BrigGenAnd_0048
Stefan Andersson, övningsledare för Aurora 20

Under dagen blev det också tydligt att det är lång väg kvar tills Sverige har ett totalförsvar att räkna med. Jenny Marklund, chef för Totalförsvarssektionen på Högkvarteret, belyste en rad problem och utmaningar som behöver omhändertas för att skapa det enhetliga totalförsvar som politikerna efterlyser. Ett sådant är förtydligandet av roller och ansvar i det civila. Det finns ingen som kan beordra ett civilt företag att ingå i försvarssamarbetet och bland de myndigheter som berörs av försvarsfrågor har man kommit olika långt med totalförsvarsarbetet. Dessutom behöver det skjutas till ekonomiska medel för uppbyggnaden av totalförsvaret.

– Vi bygger upp ett civilförsvar i en annan omvärld än den som rådde under kalla kriget. I dag finns det inga stora lager av drivmedel eller proviant, man jobbar efter just in time och vi har inte längre några K-företag (krigsviktigt företag, red. anm). Vi lägger ett tusenbitarspussel men många bitar saknas, sa Jenny Marklund.

»Finns inte viljan att agera kan man ha hur mycket materiel som helst, det kommer ändå inte att gå.«

Niklas Rossbach, historiker och förste forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, pratade om totalförsvaret ur aspekten försvars-viljan. Han konstaterade att grunden för ett försvar är att befolkningen vill försvara landet.

– Finns inte viljan att agera kan man ha hur mycket materiel som helst, det kommer ändå inte att gå, sa han.   

Rossbach pekade på den komplexitet som finns i dagens krigföring med utnyttjande av sociala medier, trollfabriker och ekonomiska beroenden mellan länder:

– Allt var kanske inte bättre förr, men det var enklare. Förr tänkte man sig ett gråzonsläge på kanske en vecka innan strider utbröt. I dag kan det vara svårt att skapa sig en tydlig lägesbild. Gråzonsläget kan bli betydligt mer utdraget och att upprätthålla försvarsviljan över tid kan bli mycket problematiskt. 

En annan fråga som flera av föredragshållarna berörde var den om verksamhetssäkerhet. Bland dem övningsledaren för Aurora 20.   

– Verksamhetssäkerheten är särskilt viktig när vi sammanför flera olika personalkategorier i en och samma övning, sa Stefan Andersson. Vi vill inte ha en upprepning av den tragiska olyckan som skedde uppe i norr i våras (under Northern Wind 2019 omkom en kvinnlig hemvärnssoldat efter att tältet hon låg i blivit överkört av ett stridsfordon 90, red. anm.)

Även Jens Nykvist talade om betydelsen av att sätta säkerheten främst.

– Glöm inte att göra riskbedömningar i all er verksamhet, sa han. Allt vi gör blir bättre med god verksamhetssäkerhet.

Fakta
Marinstridsdagarna

Är ett årligt evenemang där stora delar av marinen samlas i Karlskrona för att under tre dagar diskutera marinspecifika försvarsfrågor. Arrangemanget har mer än fyrdubblats besöksmässigt sedan starten. Under första upplagan år 2010 deltog omkring 400 personer. I år var cirka 1 700 på plats i Karlskrona.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

”Just nu pågår en kamp för personalens villkor, samtidigt som de ska bemanna våra yttre försvarslinjer”. Det är ett av budskapen i Officersförbundets nya kampanj ”Försvara gränserna” som lanserades på onsdagen. I fokus är medlemmarnas löner och villkor.

Kampanjsidan för Officersförbundets nya kampanj "Försvara gränserna".

Jesper Tengroth, kommunikationschef på Officersförbundet och den som ansvarar för kampanjen:

– Officersförbundets medlemmar sliter enormt hårt i dessa tider av tillväxt. Det är verkligen våra medlemmar som gör grovjobbet när Försvarsmakten växer. Samtidigt belönas det väldigt dåligt och det vill vi lyfta fram i den här kampanjen, säger han.

Vad hoppas ni åstadkomma med kampanjen?

– Ytterst är det särskilda satsningar på löner och villkor. Det är märkligt att de lyser med sin frånvaro när de ekonomiska tillskotten är så stora. Och vi vet – för vi har undersökt det – att lönen och villkoren är viktiga för våra medlemmar.

Ja, förbundet har precis genomfört en medlemsundersökning. Vad visar den?

– Den visar bland annat att 6 av 10 medlemmar övervägt att sluta det senaste året och det är lönen som är den främsta orsaken till det. Nästan 80 procent tycker inte att lönen är rimlig i jämförelse med alternativt arbete utanför Försvarsmakten. Dessutom är det så att nära hälften har gett upp med att försöka påverka sin lön.

» 6 av 10 medlemmar har övervägt att sluta det senaste året och det är lönen som är den främsta orsaken till det. «

Tror ni att den här kampanjen kommer att leda till att särskilda löne- och villkorssatsningar görs i Försvarsmakten?

– Det är vår absoluta förhoppning. Att bara rekrytera nya soldater och yrkesofficerare kommer inte räcka till – det gäller att se till att människor inte slutar och då måste man våga jobba med att höja löner och förbättra villkoren. Det är också tydligt i arbetet inför årets Rals där cheferna för organisationsenheterna påtalat just det behovet. Och titta på polisen, där kom ju fack och arbetsgivare överens om särskilda lönesatsningar. Så om viljan finns så går det. Jag hoppas att vår kampanj kan ge en puff i rätt riktning, säger Jesper Tengroth. 

Kampanjen ”Försvara gränserna” kommer att pågå fram till dess att ett nytt kollektivavtal finns på plats nästa år. Kampanjen kommer att synas i bland annat tidningar och sociala medier.

Läs mer på försvaragränserna.se

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Antalet hörselskador bland anställda minskar men blir vanligare hos värnpliktiga. Bekymmer med hörselskydd och vådaskott är två bakomliggande orsaker. Det visar Försvarsmedicincentrums senaste rapport om hörselskador i Försvarsmakten.

Hörselskador bland värnpliktiga har ökat med fem procent senaste året. Vådaskott och hörselkåpor som bragts ur läge är vanliga orsaker bakom hörselskadorna.

Sedan ett par decennier är hörselskador ett särskilt fokusområde i Försvarsmaktens arbetsskadearbete. Det innebär att antalet hörselskador ska redovisas i en särskild rapport och att utbildning och förebyggande åtgärder ska vidtas för att minska riskerna. Bland de anställda har Försvarsmaktens förebyggande insatser varit framgångsrika och antalet hörselskador har minskat över tid. Det konstaterar Björn Skoog vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg, som sammanställer Försvarsmaktens arbetsskadestatistik. 

– Den positiva utvecklingen för arbetssjukdomsrelaterade hörselskador som varit mellan 2000 och 2012 har planat ut något, men det är naturligt då antalet skador nu ligger på en låg nivå. De senaste tre åren har det varierat mellan två och tre fall per år, så totalt sett har det skett en klar förbättring. 

» Man kan fråga sig vem det är som leder övningarna och vilken kunskap de har om hörselskador. «

Men bland värnpliktiga går utvecklingen i motsatt riktning. Senaste året har andelen värnpliktiga som drabbas av hörselskador ökat med fem procent. 

– Vi ser också en högre andel hörselskador bland värnpliktiga jämfört med 2009 och 2010. Den här utvecklingen är oroande och det är de värnpliktiga som jag är mest bekymrad för, säger Björn Skoog. 

Majoriteten av hörselskadorna (exklusive vådaskott) uppstår i samband med vapenhantering eller på grund av en felaktig hantering av hörselskydd. Hörselkåpor som bragts ur läge (26) eller tagits på felaktigt (17) är vanliga orsaker till skadorna. I 35 fall har man inte använt några hörselskydd alls. Det har framför allt varit i samband med eldgivning från anfallande B-styrka eller när den egna personalen besvarat elden. 

Skoog
Björn Skoog

– Jag kan förstå att man kanske inte hinner få på hörselskydden om någon plötsligt börjar skjuta in i tältet när man ligger och sover. Men inför en övning ska övningsledningen genomföra en riskanalys och omhänderta de risker som identifierats. Om det exempelvis ska vara tillåtet att skjuta in i ett tält måste soldaterna sova med hörselproppar. Man kan fråga sig vem det är som leder övningarna och vilken kunskap de har om hörselskador, säger Björn Skoog. 

Även hörselskador till följd av vådaskott ökar. Mellan 2020 och 2021 har antalet vådaskottsrelaterade hörselskador gått upp med 50 procent, från 72 till 108. En majoritet av de vådaskottsdrabbade är värnpliktiga (69) och därefter gruppbefäl soldater och sjömän (23). 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

I slutet av maj slöts en överenskommelse inom flera förband i marinen om att höja lönerna för GSS. Men nu kommer uppgifter om att Försvarsmakten vill återkalla besluten. ”Om Försvarsmakten går vidare skulle jag vilja säga att det saknar motstycke på svensk arbetsmarknad”, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare på Officersförbundet.

Under våren har förbanden i marinen diskuterat med Officersförbundets lokala föreningar om att höja lönerna för gruppbefäl, soldater och sjömän, GSS/K. Detta för att möjliggöra för förbanden att behålla personal och därmed undvika problem med att lösa sina tilldelade uppgifter. 

I slutet av maj fattade flera av marinens förbandschefer det formella beslutet om att lönerna för GSS/K ska höjas retroaktivt från den 1 april. Men när det här blev känt av högre chefer gavs order om att lönebesluten skulle återkallas, enligt uppgifter till Officersförbundet.

– Officersföreningarna inom marinen hörde tidigt av sig till oss – först var de positiva över att förbandscheferna kommit fram till det vi sagt länge, länge nämligen att lönerna för GSS/K måste höjas. Sedan återkom dom, förvånade och besvikna över vad de hade fått höra nämligen att förbandscheferna fått order om att frysa processen, säger Peter Löfvendahl som är förbundssekreterare på Officersförbundet.

Vilka signaler har förbundet fått från föreningarna på de berörda förbanden?

– De är besvikna, arga och ledsna. Med all rätt.

Av Rals-avtalet framgår att förbandscheferna har mandat att sätta högre löner på sina medarbetare om de finner skäl för det. Inom marinen, precis som på många andra ställen i Försvarsmakten, har behovet att höja lönerna för GSS/K utöver ordinarie Rals identifierats, enligt Officersförbundet.

» Man tar sig samtidigt för pannan över att Högkvarteret ens tänker tanken att ta tillbaka redan fattade lönebeslut. «

På ett förband hann också det nya beslutet om höjda löner för GSS aktiveras. Ett 100-tal sjömän fick sina nya löner utbetalda i juni. På de andra förbanden har aktivering av de nya lönerna stoppats.

– Det är en styrka att förbandscheferna använder sina mandat att sätta löner på sin personal, men man tar sig samtidigt för pannan över att Högkvarteret ens tänker tanken att ta tillbaka redan fattade lönebeslut. Det är solklart så att det är cheferna för organisationsenheterna som har ansvaret att sätta löner. Nu har ju de, inom ramen för uppdragstaktiken, kommit fram till att lönerna för GSS/K behöver höjas för att man inte ska tappa viktig och erfaren kompetens. Men nu överprövas det helt plötsligt. I en tid då Försvarsmakten ska tillväxa. Jag tycker det är beklämmande att cheferna får smäll på fingrarna.

Enligt uppgifter till Officerstidningen har information om överenskommelsen om lönejusteringarna redan gått ut till anställda på några av förbanden.  

– ­Det är bedrövligt. För den enskilde soldaten eller sjömannen som har en låg lön är ju varenda krona oerhört viktig. För Försvarsmakten är det här struntsummor och det är oerhört småsint att agera på det här sättet. Dessutom är det, som jag var inne på tidigare, väldigt osnyggt ur ett ledarskapsperspektiv att köra över förbandscheferna på det här sättet, säger Peter Löfvendahl och tillägger:

– Sedan kan man fundera över hur Försvarsmakten vill uppfattas som arbetsgivare. Vill man behålla sin erfarna personal eller tycker man att det är okej att de slutar? Behandlas man som medarbetare på det här sättet och funderat över om man ska hitta på något annat så är det ju den här typen av agerande som uppmuntrar till att man tar steget över till någon annan arbetsgivare.

» Om Försvarsmakten går vidare skulle jag vilja säga att det saknar motstycke på svensk arbetsmarknad «

Peter Löfvendahl, förbundssekreterare på Officersförbundet.

Vad som nu kommer att hända är oklart. Officersförbundet följer frågan noga och avvaktar vilken väg Försvarsmakten tar. Om det visar sig att myndigheten bestämmer sig för att fatta nya lönebeslut, som alltså skulle innebära sänkta löner, kommer förbundet att agera.

– Är det så att myndigheten upphäver de nya lönerna då kommer vi påkalla tvisteförhandling för brott mot kollektivavtalet. Sedan får vi se hur långt vi behöver driva det här. Om Försvarsmakten går vidare skulle jag vilja säga att det saknar motstycke på svensk arbetsmarknad. Dessutom finns det många andra bottnar i det här – uppdragstaktik, trovärdighet och ledarskap är tre ord som dyker upp i mitt huvud. Vi är beredda att ta det så långt som det krävs för att få rätt. Dessutom är vi beredda att stödja förbandscheferna, om de har behov av det, säger Peter Löfvendahl.

Officerstidningen söker Försvarsmakten för en intervju.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post