Sök
Stäng denna sökruta.

Rengöringsolja för vapen kan skada fertiliteten

Break-free CLP som används vid rengöring av vapen kan vid oralt intag skada fertiliteten eller det ofödda barnet hos gravida. Vissa förband har stoppat produkten helt medan andra fortsätter använda den. Tillverkaren av produkten upplyste om riskerna i februari 2023, men det dröjde nio månader innan informationen spreds vidare inom Försvarsmakten.

Linda Sundgren
I februari 2023 gick tillverkaren av Break-free CLP ut med uppdaterad information om att produkten innehåller ämnen som kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet hos gravida. Vissa förband har nu utfärdat ett totalförbud för användning, men det finns en oro att det ska påverka vapnens funktion.

I februari 2023 gick tillverkaren av Break-free CLP (MO722-1020XX) som används vid rengöring av vapen, ut med uppdaterad information om produkten efter förändringar i regelverket för kemikalier på EU-nivå. Enligt det nya säkerhetsdatabladet innehåller produkten ämnen som vid oralt intag kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet hos gravida.

I november kom en marksäkerhetsorder (2023:06) från Arméstaben om restriktioner vid användningen av Break-free CLP. Gravida förbjuds att arbeta med produkten om det finns ”den minsta risk” för exponering. Övrig personal som hanterar produkten ska enligt ordern använda skyddsutrustning, vidta lämpliga skyddsåtgärder enligt säkerhetsdatabladet och iaktta försiktighetsåtgärder.

– Vi skulle kunnat utfärda ett totalförbud, men om vi hade gjort  det hade det påverkat vår operativa förmåga. CLP används till många olika vapensystem och i verksamheter på olika nivåer. Ett förbud hade fått långtgående konsekvenser, säger överstelöjtnant Jon Hermansson, Försvarsmaktens marksäkerhetschef

I marksäkerhetsordern 2023:06 rekommenderar Försvarsmedicincentrum att all användning av Break-free CLP stoppas tills dess att en utredning genomförts och produkten är riskbedömd. Huruvida alla organisationsenheter som använder produkten genomfört en sådan riskbedömning har ingen av dem som Officerstidningen varit i kontakt med kunnat svara på. Bland dem som har gjort riskbedömningar varierar resultaten. Ett förband som valt att förbjuda produkten helt är Fjärde sjöstridsflottiljen.

Vapnen är godkända för användning utifrån en systemsäkerhetsprocess som bygger på att man använder rätt smörjmedel. Att inte använda smörjmedel skapar andra risker.

– Haninge garnison som vi tillhör hade redan beslutat att förbjuda produkten och efter vår riskanalys såg vi ingen anledning att göra någon annan bedömning. Vi vill inte utsätta personalen för det här och vi har samlat in alla produkter för destruktion, säger Mikael Lenvik verksamhetssäkerhetsofficer på Fjärde sjöstridsflottiljen. 

Jon Hermansson är kritisk till att förband slutar använda produkten.

– Jag tycker att det är fel. Det är min personliga uppfattning. Vapnen är godkända för användning utifrån en systemsäkerhetsprocess som bygger på att man använder rätt smörjmedel. Att inte använda smörjmedel skapar andra risker, säger han.

Mikael Lenvik säger att det finns en oro bland personalen, främst inom vapenteknisk tjänst, för att vapnens funktion ska försämras på grund av förbudet.

– I dag använder vi bara SMX vid vapenvård som har en smörjande effekt, men den rengör inte alls på samma sätt som CLP. Vår bedömning är att det kommer bli en nedgång i funktionen, men inte så stor att det utgör en fara.

Enligt Försvarsmaktens centrala skyddsombud, fanjunkare Anders Salenbo, är det mycket viktigt att följa de bestämmelser som finns i säkerhetsdatabladet för break-free CLP.

– Man ska ha personlig skyddsutrustning som handskar, skyddsglasögon och förkläde samt god ventilation i de utrymmen där vapenvård utförs. Många gånger står man nere i någon gammal källare utan ventilation på garnisonerna, men då får man gå ut och ha vapenvård istället. Kan man inte använda produkten rätt, ska man inte använda den alls. Och det är jätteviktigt att man gör riskanalyser. Finns en risk att bli kontaminerad ska man inte använda den här produkten, säger Anders Salenbo.  

Enligt vår tillverkare i USA har de redan funnit en ersättare till den märkningspliktiga ingrediensen,

Företaget som tillverkar break-free CLP skickade ut ett uppdaterat säkerhetsdatablad den 13 februari 2023, där man informerade om riskerna med produkten. Men det dröjde till den 23 november innan informationen spreds i Försvarsmakten.

– Fördröjningen beror på att vi har brister i vår kemikaliereglering generellt. Men det pågår ett arbete för att förbättra den, säger Jon Hermansson.

Enligt företaget som tillverkar Break-free CLP kommer en ersättningsprodukt som inte innehåller det fertilitetsskadliga ämnet troligen snart finnas på marknaden.

– Enligt vår tillverkare i USA har de redan funnit en ersättare till den märkningspliktiga ingrediensen. Vi har ännu inte fått de nya säkerhetsdatabladen eftersom de måste kontrolleras mot EU först, men det brukar inte skilja så mycket i amerikansk lagstiftning och den i EU, så det brukar vara snabbt gjort. Det innebär att leveranserna till sommaren borde kunna innehålla de nya produkterna, säger Tomas Jagerman på CLP System AB i Täby.

Fakta

Kända risker med break-free CLP enligt produktens säkerhetsdatablad

• Kan vara dödlig vid förtäring om den kommer ner i luftvägarna.
• Irriterar huden.
• Orsakar allvarlig ögonirritation.
• Skadlig vid inandning.
• Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet (oral).
• Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet