Ges ut av Officersförbundet

Bly från ammunition kan tas upp i kroppen

I en ännu opublicerad rapport från FOI avråds Försvarsmakten att använda blyad ammunition vid skjutövningar inomhus eller under övningar i strid i bebyggelse. Särskilt försiktiga bör kvinnor i fertil ålder vara. Försvarsmakten använder i dag såväl blyad som oblyad ammunition under övning.

Bly finns i både tändhattar och projektiler. Vid avfyrning hettas metallerna upp och det bildas blyhaltig rök och damm som kan tas upp i kroppen via lungorna.

Bly är en giftig metall som kan orsaka skador på såväl nervsystem som njurar och hjärt- och kärlsystem hos vuxna. När det gäller foster och barn kan skador inträffa redan vid mycket låga nivåer och enligt arbetsmiljölagen får gravida kvinnor inte exponeras för bly i arbetet över huvud taget. Inom försvaret sker exponering av bly vid bland annat skjutövningar med blyad ammunition. Bly finns i både tändhattar och projektiler. Vid avfyrning hettas metallerna upp och det bildas blyhaltig rök och damm som kan tas upp i kroppen via lungorna. År 2013 genomfördes en studie under en SIB-övning (strid i bebyggelse) för att undersöka hur övningsdeltagarna – fem instruktörer och fyrtiotre kadetter – påverkades av den blyexponering de utsattes för. Övningen pågick i nio dagar, var relativt lågintensiv, genomfördes delvis utomhus och delvis med blyfri ammunition. Ändå såg forskarna mätbara förändringar av blyhalten i blodet hos deltagna.

– Vi tog blodprover före och efter övningen, säger Fabian Taube, docent i experimentell arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet och verksam vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg. Även om förhållandena under övningen var relativt gynnsamma såg vi ökade halter av bly i blodet hos både kadetter och de skytteinstruktörer som följde kadetterna på nära håll. Halterna översteg dock inte nuvarande svenska gränsvärden för bly i blodet. 

 

» Bly håller farten bättre genom luften, smörjer vapnet och sliter inte så mycket på pipan. «

Med hjälp av forskare vid Karolinska institutet har Försvarsmedicincentrum nu gått vidare med nya analyser baserade på mätdata från 2013. Syftet var att ta reda på hur blyhalterna i blodet skulle påverkas om deltagarna fortsatte att öva på samma sätt över en längre tid. Model-leringen genomfördes med en matematisk beräkningsmodell och utifrån antagandet att kadetterna upprepade övningen elva gånger under ett år och att skytteinstruktörerna deltog vid tjugofyra övningstillfällen under samma tidsperiod. Resultaten, som publicerades i International Journal of Hygiene and Environmental Health i juni, visar att halten bly i blodet byggs upp över tid med toppar strax innan julledigheten och inför sommaruppehållet. Linda Schenk, docent i toxikologisk riskhantering vid Karolinska institutet i Stockholm, är den som genomfört model-leringen av datan. 

– Ingen av deltagarna fick så höga blyvärden att det översteg Arbetsmiljöverkets gränsvärden, säger hon. Men då ska man komma ihåg att gränsvärden bestäms utifrån både hälsoeffekter och vad som är socioekonomiskt och tekniskt möjligt. För gravida kvinnor och foster som blyexponeras finns inga säkra nivåer. 

Foster och barn är särskilt känsliga för exponering av bly. Om den som är gravid eller ammar har bly i blodet kan det överföras till barnet via moderkakan eller bröstmjölken. I rapporten bedöms kvinnor i fertil ålder som en riskgrupp i sammanhanget eftersom det oftast dröjer en tid innan en graviditet kan konstateras. 

– Foster är exceptionellt känsliga för exponering av bly och forskningsstudier visar att det kan leda till bland annat lägre IQ och hämma barnets utveckling. Det är därför det finns särskilda regler gällande blyexponering i arbetslivet för kvinnor i fertil ålder. Försvarsmakten bör vara mycket restriktiv med användning av blyad ammunition och när så sker vidta alla försiktighetsåtgärder för att minska exponeringen, säger Linda Schenk.

Kapten Urban Lindfors, materielområdesansvarig för burna vapensystem på Armé-
staben i Enköping, berättar att Försvarsmakten använder såväl blyad som oblyad ammunition under övning. År 2020 var 65 procent av de skarpa skott av kaliber 5,56 som avfyrades oblyad ammunition, så kallad miljöammunition, medan resterande var blyad. Att blyad ammunition fortfarande används, trots kunskap om blyets negativa effekter, har flera orsaker. 

– Bly håller farten bättre genom luften, smörjer vapnet och sliter inte så mycket på pipan. Dessutom är blyprojektiler mjukare än miljöammunition vilket minskar risken för rikoschetter och det finns heller inte miljöammunition till alla kalibrar och projektiltyper. Men alla lösa skott av kaliber 5,56 är blyfria, säger Urban Lindfors.

När det handlar om ammunition med kaliber 7,62 använde Försvarsmakten 20 procent miljöammunition år 2020. Vid senare års beställningar har dock endast blyad ammunition av den kalibern beställts. 

– Försvarsmakten var i behov av snabba leveranser och då fick vi köpa den ammunition som FMV hade i avtal. För huvuddelen av brukarna har vi inte sett bly i ammunitionen som något stort problem för hälsan eftersom mätningar visar att vi håller oss inom de gränsvärden som finns. Men vi var bland de första i världen att införa blyfri ammunition och kommer fortsätta sträva efter att minska användningen av bly, Urban Lindfors.  

FOI:s rapport om blyexponering vid skjutövningar med blyad ammunition ska färdigställas under hösten. Enligt den bör Försvarsmakten använda miljöammunition vid skjutövningar med finkalibrig ammunition inomhus och vid SIB-övningar.

– Jag håller med om att endast blyfri ammunition bör användas vid övning i SIB och på inomhusskjutbanor. Samtidigt skulle Försvarsmakten behöva göra fler mätningar vid olika typer av övningar för att få en ännu bättre bild av hur blyhalten i blodet varierar över tid, framförallt hos kvinnliga deltagare, säger Fabian Taube

FAKTA

Forskarnas rekommendationer för minskad blyexponering under skjutövningar 
• Använd miljöammunition 
• God ventilation
• Följ de bestämmelser som reglerar städning efter skjutövningar med blyad ammunition
• Var noga med handhygienen 
• Öva inte för länge

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev?

Prenumerera på Officerstidningen nyhetsbrev och få de viktigaste artiklarna direkt i mejlkorgen. Nyhetsbrevet är under uppbyggnad men ange gärna din mejladress redan nu om du är intresserad.

I dag återinvigs Norrlands dragonregemente, K4, i Arvidsjaur. Det är välkommet – försvaret av Sverige behöver stärkas, skriver Officersförbundets förbundsordförande Lars Fresker i en debattartikel i Norrbottens-Kuriren, och tillägger: ”Välkomna våra kollegor till Arvidsjaur denna invigningsdag och stå gärna upp för deras rätt till rimliga löner och villkor”.

Officersförbundets förbundsordförande Lars Fresker skrivet debattartikel i Norrbottens-Kuriren.
Officersförbundets förbundsordförande Lars Fresker skrivet debattartikel i Norrbottens-Kuriren.

Arbetet med att etablera fem nya regementen och en ny flygflottilj har kommit så långt att det är dags för invigningar. Först ut är K 4 i Arvidsjaur som hissar flaggan i dag fredag den 24 september.

”Beslutet om inrättandet togs av riksdagen så sent som i december 2020. Det har alltså gått undan. Det hade inte varit möjligt utan den personal som Officersförbundet organiserar. Det är också våra medlemmar som ska utbilda de värnpliktiga och leda de krigsförband som nu sätts upp. Behovet av våra medlemmar som består av gruppchefer, soldater, sjömän, specialistofficerare och officerare är större än på mycket länge”, skriver Officersförbundets förbundsordförande Lars Fresker i en debattartikel i Norrbottens-Kuriren och fortsätter:

“För det är inte bara i Arvidsjaur som Försvarsmakten utökar sin verksamhet, tillväxten sker runt om i hela landet. För att säkerställa att rätt kompetenser finns på plats under uppbyggnadsfasen kommenderas (beordras) nu många av våra medlemmar under längre eller kortare perioder att arbeta på de nya förbandsorterna”

”Även om vi är glada över att Försvarsmaktens verksamhet utökas sliter det också på våra medlemmar. Och märkligt nog är belöningen från arbetsgivaren väldigt låg – statistiken visar att den militära personalen, alltså kärnkompetensen i Försvarsmakten, ligger i den absoluta botten av myndighetens lönestruktur. Inför försvarsbeslutet förra året krävde Officersförbundet att 325 miljoner kronor skulle tillföras för att höja lönerna för den militära personalen. Men varken Försvarsmakten själv eller politiken var intresserade av det. Välkomna våra kollegor till Arvidsjaur denna invigningsdag och stå gärna upp för deras rätt till rimliga löner och villkor i arbetet med att försvara den svenska demokratin!”, skriver Lars Fresker. 

Läs debattartikeln här och artikel på Officersförbundets webbplats här.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

En genomlysning av svenska soldaters situation i samband med insats liksom en analys av hur veteraners unika erfarenheter bättre kan tas tillvara på arbetsmarknaden. Det är några av de frågor som kommer att ingå i den veteranstrategi som regeringen ska ta fram.

I början av augusti meddelade försvarsminister Peter Hultqvist att regeringen ska utarbeta en veteranstrategi för svenska veteraner.

I början av augusti meddelade försvarsminister Peter Hultqvist att regeringen ska utarbeta en veteranstrategi för svenska veteraner. Den ska omfatta allt från hälsa och sjukvård till ekonomiska villkor och tillvaratagande av veteraners kompetens på arbetsmarknaden.  

– Vi vill ha en samlad utredning som går över hela linjen. Vi vill se vad som har gjorts på det här området tidigare och vad vi kan göra framöver. Veteranfrågan är ständigt aktuell och utvecklingen går hela tiden framåt, säger Peter Hultqvist. 

Enligt försvarsministern kommer strategin att ha ett positivt anslag där utgångspunkten är att utlandstjänstgöring medför värdefulla kunskaper som samhället bör dra nytta av. 

– I grunden är det viktigt att ha attityden att veteraner är en positiv resurs, säger han. 

5f61d1cd9511d0b206e438778a3c5c68
Sverker Göransson

På Sveriges Veteranförbund välkomnas regeringens initiativ. Förbundets ordförande, Sverker Göranson, är mycket nöjd med beskedet om en samlad strategi för landets veteraner.  

– Veteranpolitiken spänner över flera departement och sakområden och det behövs en samlad strategi för att hålla ihop insatserna; någon i toppen som står för masterplanen, säger han. 

» Det viktiga med veteranstrategin är att det blir en kontinuitet i veteranpolitiken och inte bara enstaka punktinsatser. «

De senaste tio åren har flera åtgärder vidtagits för att stärka veteranarbetet och stödet till anhöriga. En Veteranmottagning har inrättats i Uppsala, Försvarsmakten har startat ett Veterancentrum, Veterandagen är sedan 2018 allmän flaggdag och minnesmonument för att hedra veteraner finns numera på över 30 orter. Därutöver får flera frivilligorganisationer som arbetar med veteranfrågor numera ekonomisk stöttning av Försvarsmakten. 

– Under senare år har det hänt ofantligt mycket på det här området, men det saknas en samlad bild. Det viktiga med veteranstrategin är att det blir en kontinuitet i veteranpolitiken och inte bara enstaka punktinsatser, säger Sverker Göranson.  

På frågan om konkreta exempel på vad som behöver förbättras för veteraner nämner Sverker Göranson två saker. Dels ett bättre omhändertagande av veteraners särskilda kompetens på arbetsmarknaden. Dels en mer sammanhållen vårdkedja för de som behöver stöd och hjälp efter hemkomst. 

– Veteranmottagningen i Uppsala är jättebra, men när de som går där överlämnas till regionernas vårdinrättningar vill de börja om med egna utredningar. Det är bara ett exempel på att veteranfrågan inte hänger ihop i alla delar, säger han. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Försvarsmakten håller på att ta fram nya dyktabeller som strävar efter att vara mindre aggressiva och ha större säkerhetsmarginaler än befintliga. Tabellerna är baserade på den amerikanska marinens, men med anpassning till svenska förhållanden. Nästa sommar väntas de nya dyktabellerna tas i drift.

Att dyka i kallt vatten – som Försvarsmaktens dykare ofta gör - påverkar hur länge en dykare kan befinna sig under vattenytan och på vilket djup.

Försvarsmakten har de senaste tio åren haft problem med sin dykverksamhet, bland annat med felande dykutrustning. Nu håller nya dekompressionstabeller på att utvecklas vid Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum, FM DNC, i Karlskrona. De nya dyktabellerna bygger på de dekompressionstabeller som US Navy gav ut 2017. Tabellerna ska nu anpassas efter svenska förhållanden med egna beräkningar, valideringar och provdyk i sluten trycktank. 

– Vår intention är att vara mer konservativa än US Navy, säger örlogskapten Mårten Silvanius, provledare inom projektet och doktorand vid Blekinge tekniska högskola, och fortsätter:

– Vi har strävat efter att göra tabellerna mindre aggressiva, även om alla beslut om kortare tid på djup eller längre tid på dekompression måste vägas mot krav för operativ förmåga vid förbanden. 

Mårten Silvanius, dyk, 2021
Mårten Silvanius

En faktor i sammanhanget är att de amerikanska tabellerna är anpassade efter dyk i betydligt varmare vatten än de svenska. 

– I Sverige dyker vi ofta i torrdräkt, medan amerikanarna dyker i 30-gradigt vatten i shorts och t-shirt vid testdyk eller operativt i våtdräkt. De behöver inte ta hänsyn till nedkylningseffekten på samma sätt som vi måste göra, säger Mårten Silvanius. 

» Vi insåg att de tabeller vi dök efter var ganska aggressiva. «

Problemen inom Försvarsmaktens dykeriverksamhet går flera år tillbaka. En oroväckande ökning av antalet fall av tryckfallssjuka (dykarsjuka) ledde 2015 fram till ett omfattande projekt i syfte att hitta orsaken bakom sjukdomsfallen. Problemen visades ha orsakats av läckande dyktuber och utrustningen belades med nyttjandeförbud i väntan på åtgärd. Men det fanns också frågetecken kring dyktabellerna. 

– Vi insåg att de tabeller vi dök efter var ganska aggressiva. Ju längre tid på det planerade dykdjupet desto mer belastande är det för kroppen, säger säger Mårten Silvanius. 

Försvarsmaktens dyktabeller (RMS-dyk 2013) är baserade på US Navys dyktabeller från 2008. De hade vissa medfödda brister på grund av otillräckliga analyser av dyk på större djup, vilket löstes genom manuella justeringar innan publicering. 

– Det innebär att tabellerna inte har ett komplett matematiskt underlag och att de till vissa delar inte är fullständigt riskbedömda, säger Mårten Silvanius. 

För fyra år sedan släppte US Navy en uppdaterad version av sina dyktabeller. Försvarsmakten ställdes inför valet att anamma de nya dyktabeller, välja något annat lands dyktabeller eller ta fram egna tabeller. 

– Genom workshops med övriga nordiska länder insåg vi att det inte är någon enkel sak att ta fram egna tabeller och att få länder gör det. Dyktabeller är mycket komplicerade och tar hänsyn till en stor mängd parametrar. Men vi hade heller inte tillräcklig kunskap och kompetens för att säga att vi skulle välja den amerikanska tabellen, framför allt inte med tanke på hur de hanterat sina tabeller tidigare, säger Mårten Silvanius. 

Lösningen blev att Mårten Silvanius, inom ramen för sin doktorsavhandling, lärde sig de beräkningsmodeller som ligger till grund för US Navys dyktabeller.   

– Vi har förstått de beräkningsmodeller som tabellerna bygger på och kan därmed fatta ett mer välgrundat beslut, säger han.

Mathias Jansson, Dyk, 2021
Mathias Jansson
Ulrika Lindblom, dyk, 2021
Ulrika Lindblom

I december i år lämnar han över sin forskningsrapport med fullständiga tabeller och analyser till Försvarsmakten.

– Beslutet att införa nya dyktabeller ligger hos marinchefen. Marinchefens plan är att de nya tabellerna ska införas till halvårsskiftet 2022, säger kommendörkapten Mathias Jansson, chef för FM DNC.
   Ulrika Lindblom, Försvarsmaktens dyköverläkare som leder projektet med att utveckla nya dyktabeller, påpekar dock att arbetet med tabellerna kommer att fortgå även efter det planerade införandet nästa år.  

– Det här är ett kontinuerligt kvalitetsarbete som kommer att fortsätta, säger Ulrika Lindblom. Vi ska följa upp det arbete vi gjort på anläggningen i Karlskrona med mätningar i den miljö dykaren verkar och det kommer att tillkomma nya frågor och ny utrustning som behöver följas upp.

FAKTA

Utvecklandet av nya dyktabeller 
Under våren har cirka 160 testdyk i tiogradigt vatten genomförts i den våta tryckkammaren vid Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum i Karlskrona. Efter avslutat dyk undersöktes hur dykarna påverkades av tiden i vattnet med mätningar av bland annat mängden kvävebubblor i hjärtat. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post